Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności. Rozumiem, ukryj informację.

Wstęp

1.1. Czego dotyczy Polityka Prywatności?

W niniejszej Polityce Prywatności opisujemy sposób, w jaki SPÓŁDZIELNIA TECHNOSZCZOT (dalej: „SPÓŁDZIELNIA”) przetwarza Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem przez Ciebie z usług świadczonych przez nas za pośrednictwem niniejszej strony internetowej.

Niniejsza Polityka prywatności dzieli się na następujące części:

 • część 1 – informacje wstępne;
 • część 2  – informacje o tym, jak są przetwarzane Twoje dane osobowe;
 • część 3  – informacje o tym, jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych;
 • część 4  – informacje o wykorzystaniu tzw. plików cookies.

SPÓŁDZIELNIA szanuje wszelkie dane przekazane zarówno czynnie jak i biernie przez osoby odwiedzające niniejszą stronę www i dba o zapewnienie należytej ochrony przetwarzanych danych osobowych.

1.2. Kontakt z nami

Możesz się skontaktować z SPÓŁDZIELNIĄ za pośrednictwem zakładki Kontakt lub korzystając z poniższych danych kontaktowych: pocztą tradycyjną lub złożeniem pisma osobiście: Spółdzielnia Technoszczot, ul. Gen. J. Ziętka 15, 41-940 Piekary Śląskie, z adnotacją „DANE OSOBOWE” lub poprzez wysłanie e-mail na adres: technoszczot@technoszczot.pl

1.3. Zmiany w Polityce Prywatności

SPÓŁDZIELNIA może dokonać zmian w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie informując o tym Klientów poprzez zamieszczenie zaktualizowanej wersji Polityki Prywatności w Serwisie oraz informując o tym Klientów poprzez przesłanie zaktualizowanej Polityki Prywatności na ich adresy e-mail. W związku z tym zalecamy, aby Klienci od czasu do czasu sprawdzali aktualną wersję Polityki Prywatności. Jeżeli Klient nie akceptuje zmian w Polityce Prywatności powinien zaniechać korzystania z Serwisu.

1.4. Podstawowe pojęcia

Pojęcia wykorzystane w niniejszej Polityce Prywatności należy rozumieć w następujący sposób:

Pojęcie Opis
Dane osobowe Są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
osoba możliwa do zidentyfikowania Jest to osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, np. przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo czynnik określający jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.
przetwarzanie danych osobowych Jest to każda operacja na danych osobowych, w tym zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, usuwanie, kopiowanie.
Klient osoba składająca zamówienie za pomocą formularza zamówień ale także osoba kontaktująca się poprzez formularz kontaktowy lub sam adres e-mail
Administrator Danych Osobowych Jest to podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych i który ponosi odpowiedzialność za ich przetwarzanie zgodnie z prawem.

1.5. Regulacje prawne w zakresie prywatności

Sposób przetwarzania Twoich danych osobowych – poza regulaminami i politykami przyjętymi przez SPÓŁDZIELNIĘ – określają także regulacje prawne, takie jak m.in. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli tak zwane RODO. Regulacje te określają m.in. Twoje prawa związane z danymi osobowymi oraz obowiązki prawne SPÓŁDZIELNI związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Twoje Dane Osobowe

2.1. Kto jest administratorem moich danych?

SPÓŁDZIELNIA TECHNOSZCZOT z siedzibą w Piekarach, ul. Gen. J. Ziętka, (kod pocztowy 41-940 Piekary Śląskie) jest Administratorem Twoich danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej.

2.2. Jakie dane są przetwarzane?

SPÓŁDZIELNIA zbiera i przetwarza dane osobowe: Klientów

SPÓŁDZIELNIA może zbierać i przetwarzać dane osobowe m.in. podczas:

 • składania zamówień przy użyciu Formularza zamówienia;
 • kontaktowania się przy użyciu Formularza kontaktowego;
 • zapisywaniu się do newslettera;
 • składania reklamacji lub przekazywania zapytań o produkty i usługi świadczone przez SPÓŁDZIELNIĘ.

Do danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez SPÓŁDZIELNIĘ należą m.in.:

 • dane kontaktowe – takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego;
 • dane adresowe – takie jak adres zamieszkania;
 • dane o zamówieniach – takie jak adres dostawy i NIP.

2.3. Czy podanie moich danych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych, które są niezbędne np. do przesłania odpowiedzi na formularz kontaktowy lub formularz zamówienia, realizacji usługi lub przekazania odpowiedzi na zapytania i reklamacje, może odpowiednio uniemożliwić podjęcie działań przez SPÓŁDZIELNIĘ lub uniemożliwić zapewnienie odpowiednich funkcjonalności, usługi lub informacji, których oczekuje Klient.

2.4. W jakich celach i na jakich podstawach moje dane są przetwarzane?

Twoje dane są przetwarzane zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:

Podstawa prawna przetwarzania [przepis RODO] Cel przetwarzania Opis podstawy prawnej przetwarzania
wykonanie umowy
[art. 6 ust. 1 lit. b) RODO]
Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane przez SPÓŁDZIELNIĘ w celu realizacji usług świadczonych przez SPÓŁDZIELNIĘ zamówionych przez Klienta, takich jak zamawianie produktów i usług przy użyciu Formularza zamówienia, zapytania przy użyciu Formularza kontaktowego. W wyżej wskazanym celu SPÓŁDZIELNIA może przesyłać na adres e-mail i numer telefonu Klienta np. informacje o realizacji zamówienia. Przetwarzanie danych w celu realizacji usług świadczonych przez SPÓŁDZIELNIĘ zamówionych przez Klienta jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne do wykonania umowy z Klientem np. świadczenia usługi.
obowiązki prawne SPÓŁDZIELNI
[art. 6 ust. 1 lit. c) RODO]
Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane w celu odpowiadania na reklamacje dotyczącej produktów. Przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne do celów wynikających z obowiązujących przepisów prawnych (np. ustawy o prawach konsumenta lub Kodeksu cywilnego).
uzasadniony prawnie interes SPÓŁDZIELNIA
[art. 6 ust. 1 lit. f) RODO]
Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane przez SPÓŁDZIELNIĘ także w celu marketingu produktów i usług. Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane także w celu odpowiadania na zapytania, reklamacje i wątpliwości dotyczącej usług i produktów. Przetwarzanie danych w tych celach jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez SPÓŁDZIELNIĘ. Prawnie uzasadniony interes SPÓŁDZIELNI polega na przetwarzaniu danych Klienta w celu marketingu produktów i usług SPÓŁDZIELNI. Prawnie uzasadniony interes SPÓŁDZIELNIA polega także na konieczności ustosunkowania się do zapytań Klientów oraz rozpatrzenia reklamacji./td>
Twoja zgoda
[art. 6 ust. 1 lit. a) RODO]
Klient może mieć możliwość wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną np. newslettera oraz bezpośredni marketing telefoniczny Zgoda nie jest warunkiem koniecznym do korzystania z Usług SPÓŁDZIELNI. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie np. poprzez kliknięcie na link zawarty w otrzymanym e-mailu zawierającym treści marketingowe. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych (lub zgodność tego przetwarzania z prawem) przed wycofaniem zgody (np. przesyłanie informacji handlowych oraz marketing telefoniczny, który miał miejsce przed jej wycofaniem).

2.5. Jak długo są przechowywane moje dane?

Twoje dane będą przechowywane przez następujące okresy:

Podstawa prawna przetwarzania Okres przetwarzania danych osobowych
wykonanie umowy Dane osobowe Klientów będą przechowywane tak długo, jak długo jest to niezbędne do korzystania z indywidualnego Konta, realizacji usług oraz przygotowania odpowiedzi na zapytanie lub reklamację przy czym nie dłużej niż: do czasu usunięcia Konta lub rozpatrzenia reklamacji, lub przedawnienia roszczeń.
obowiązki prawne SPÓŁDZIELNI W niektórych sytuacjach przepisy prawa nakładają obowiązek przechowywania danych osobowych przez okres dłuższy (np. przepisy prawa podatkowego). W takim wypadku zgodnie z prawem Twoje dane osobowe będą przechowywane przez taki okres.
Twoja zgoda Twoje dane będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej przez Ciebie dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie.
uzasadniony prawnie interes SPÓŁDZIELNI Twoje dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu względem ich przetwarzania.

2.6. Gdzie są przetwarzane moje dane osobowe?

Dane osobowe Klientów są przetwarzane i przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2.7. Komu są udostępniane moje dane?

Odbiorcami Twoich danych osobowych są następujące podmioty:

Nazwa Dane kontaktowe Link do strony www Odbiorcy

Dodatkowo w celu realizacji usług zamówionych dane osobowe Klientów mogą być przekazywane w niezbędnym zakresie do osób trzecich realizujących dostawę zamówień m.in. firm kurierskich.

Twoje prawa

W przypadku, gdy przepisy prawa tak stanowią oraz na zasadach w nich określonych, Klientowi przysługują określone prawa związane z danymi osobowymi, które są szczegółowo opisane poniżej.

3.1. Jak mogę realizować moje prawa?

Możesz zwrócić się z określonym żądaniem do nas z wykorzystaniem danych kontaktowych w zakładce KONTAKT. Po wpłynięciu Twojego żądania i ewentualnej weryfikacji Twojej tożsamości podejmiemy w związku z Twoim żądaniem odpowiednie działania.Zgodnie z prawem otrzymasz od nas stosowną odpowiedź tak szybko, jak to możliwe, ale (co do zasady) nie później niż w ciągu miesiąca. W sytuacji, w której Twoje żądanie jest wyjątkowo skomplikowane lub prosisz nas jednocześnie o realizację wielu żądań, termin ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne dwa miesiące. W takim wypadku zostaniesz poinformowany o takim przedłużeniu terminu. Odpowiedzi udzielane na Twoje pytania oraz komunikacja z Tobą i nasze działania związane z Twoimi żądaniami są wolne od opłat (co do zasady).

3.2. Prawo dostępu

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych. Możesz zwracać się do SPÓŁDZIELNI z pytaniami dotyczącymi:

 • potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe;
 • celów przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • kategorii Twoich danych osobowych;
 • informacji o odbiorcach Twoich danych osobowych;
 • informacji o planowanym okresie przechowywania Twoich danych osobowych (lub kryteriach jego określenia);
 • informacji o przysługujących Tobie prawach związanych z Twoimi danymi osobowymi;

3.3. Prawa związane z przetwarzaniem danych

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

Twoje prawa Opis praw Tobie przysługujących
prawo do sprostowania danych Masz prawo do żądania korekty Twoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne. W przypadku niekompletności danych masz prawo do żądania ich uzupełnienia, w tym poprzez przedstawienie SPÓŁDZIELNI odpowiedniego oświadczenia.
prawo do ograniczenia przetwarzania Masz prawo do żądania nieprzetwarzania Twoich danych osobowych w niektórych przypadkach, m.in. w wypadku:
kwestionowania przez Ciebie prawidłowości Twoich danych – na okres sprawdzenia przez nas ich poprawności lub wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.
Pierwsze w/w prawo polega na tym, że SPÓŁDZIELNIA będzie mogła w dalszym ciągu przechowywać Twoje dane osobowe, ale nie będzie mogła ich przetwarzać (wykorzystywać) w inny sposób, za wyjątkiem szczególnych sytuacji (np. gdy wymaga tego ważny interes publiczny).
prawo do przenoszenia danych Masz prawo do żądania wydania Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Masz prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych. Masz także prawo do żądania od SPÓŁDZIELNI przesłania tych danych innemu administratorowi danych, pod warunkiem, że jest to technicznie możliwe Prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy tylko sytuacji, w których Twoje dane są przetwarzane: na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy (np. gdy dane są przetwarzane w ramach realizacji zamówienia produktów SPÓŁDZIELNIA) lub w sposób zautomatyzowany. Twoje prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych może być ograniczone w niektórych przypadkach, m.in. gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków prawnych SPÓŁDZIELNI (np. w związku z prowadzeniem ksiąg rachunkowych).
prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) Masz prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych w niektórych przypadkach, m.in. gdy: Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; nie są one już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub przetwarzane; nie istnieje podstawa prawna do ich przetwarzania (np. gdy wycofałeś zgodę lub wniosłeś sprzeciw).

3.4. Prawo do cofnięcia zgody

Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, np. poprzez kliknięcie na link zawarty w otrzymanym e-mailu zawierającym treści marketingowe. W celu wycofania zgody możesz także skontaktować się z nami z wykorzystaniem danych kontaktowych w zakładce Kontakt.

Uwaga! Wycofanie zgody może prowadzić do tego, że SPÓŁDZIELNIA nie będzie mogła zrealizować dla Ciebie usług, których podstawą była Twoja zgoda.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

3.5. Prawo do sprzeciwu

Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych jeśli takie przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego prawnie interesu SPÓŁDZIELNI. Sprzeciw możesz wnieść z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W razie wniesienia sprzeciwu względem:

 • przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego – SPÓŁDZIELNIA nie będzie mogła przetwarzać Twoich danych osobowych;
 • przetwarzania danych osobowych do innych celów – SPÓŁDZIELNIA nie będzie mogła przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będą istniały uzasadnione i ważne prawnie podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Prawo do wniesienia sprzeciwu dotyczy tylko przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego prawnie interesu SPÓŁDZIELNI i nie dotyczy ono przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie wykonania umowy, Twojej zgody lub innych podstawach .

3.6. Prawo do wniesienia skargi

Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Pliki Cookies

4.1. Czym sa pliki cookies?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) co do zasady domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. W takim wypadku Klienci mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

4.2. Jak mogę zarządzać moimi zgodami na korzystanie z plików cookies?

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Uwaga! Wycofanie przez Ciebie zgody na korzystanie z plików cookies może czasem oznaczać ograniczenie niektórych funkcjonalności niniejszej strony!

Kontakt

Szybki kontakt

Wyślij do nas swój numer telefonu a skontaktujemy się z Tobą!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi, a także na archiwizację wiadomości wraz z danymi na serwerze pocztowym. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Technoszczot.
 • ul. Ziętka 15
  41-940 Piekary Śląskie